Lorem ipsum dolor sit amet

Vznik mikroregionu

 

Dobrovolný svazek obcí "Drahanská vrchovina" byl založen na ustavující schůzi zástupců obcí dne 3. 4. 2000. Byl ustaven v souladu s § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a jeho členy bylo 11 obcí - Drnovice, Olšany, Habrovany, Nemojany, Luleč, Račice-Pístovice, Ježkovice, Ruprechtov,  Podomí,  Krásensko a Studnice.

             

            Svazek obcí je právnickou osobou a byl založen na dobu neurčitou. Sídlem svazku obcí byl ustanoven Obecní úřad Luleč. Nejvyšším orgánem svazku obcí je valná hromada, kterou tvoří statutární zástupci obcí svazku. Svazek obcí vznikl za účelem ochrany a prosazování společných zájmů obcí ve svazku sdružených. Předmětem činností svazku obcí jsou zejména:

1. Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku,

     životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata.

2. Zabezpečování čistoty obci, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu

     komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodu, 

     odvádění a čištění odpadních vod.

3. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k

     zajištění dopravní obslužnosti území.

4. Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo

     ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie V obytných a

     jiných objektech ve vlastnictví obcí.

5. Správa majetku obcí zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu,

    sportovních, kulturních zařízeních a dalších zařízení spravovaných obcemi a s tím související

    podpora rozvoje společenského života v obcích.

6. Součinnost při vytváření nových pracovních příležitostí.

7. Součinnost při rozvoji služeb.

 

            Dne 16.9. 2003 se stala novým členem svazku obec Nové Sady a k 31.12.2011 vystoupila ze svazku obec Habrovany.

 

Kontakt

Mgr.Petr Halas, předseda mikroregionu, mobil 773 826 729

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign