Lorem ipsum dolor sit amet

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zvýšení kvality komunikace v obcích Dobrovolného svazku obcí Drahanská vrchovina

CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016850

Předmětem projektu posílení efektivity práce veřejné správy pomocí zavedení a zdokonalení nástrojů komunikace s veřejností. Koncepční řešení daného tématu povede ke komplexnímu rozvoji fungování úřadů v obcích DSO Drahanská vrchovina a bude v souladu s principem 3E napomáhat k účelnému, hospodárnému a efektivnímu fungování veřejné správy.

Projekt je realizován v období od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2022

Cílem projektu je zvýšení kvality komunikace směrem k veřejnosti. Opatření povedou k jednodušší a účelné komunikaci dotčených obcí směrem k občanům, včetně sběru zpětné vazby občanů. Nástrojem projektu k dosažení cíle v rámci komunikace s veřejností je pořízení 11 ks nástrojů komunikace s veřejností včetně jejich zavedení do fungování daných obcí, také dojde k vytvoření 9 ks strategií komunikace s veřejností. Opatření povedou také k rozvoji lidského kapitálu (zejména 30 pracovníků zabývajících se komunikací s veřejností v jednotlivých obcích).

 

Výsledkem/výstupem projektu je zvýšení efektivity komunikace směrem k občanům. Díky pořízení nových nástrojů komunikace dojde k celkovému urychlení a zkvalitnění komunikace s veřejností. Očekává se navýšení počtu informovaných osob v dotčených obcích a úspora času pracovníků, kteří se touto agendou zabývají. Jednoduchý přístup k informacím ušetří velké množství času jak veřejnosti, občanům, tak i pracovníkům daných obecních úřadu. Díky vytvoření strategií komunikace s veřejností dojde k jasné specifikaci budoucího rozvoje komunikace jednotlivých obcí s veřejností a nastaví se jeho priority a cíle. Dokument tak bude sloužit jako dlouhodobý podklad pro jednotlivá vedení obcí.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign